چارت تشکیلاتی

مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران             سیدمحمودداربام

کارشناس  هماهنگی امور ایثارگران                            سید اقبال راستگویی

1